7 Fila­rów Suk­cesu w Mar­ke­tingu Wielopoziomowym MLM.

 

1. Firma, z którą współpracujesz

2. Pro­dukt

3. Plan Marketingowy

4. Ty i twoja osobowość

5. Sys­tem Pracy

6. Sys­tem Szkoleń

7. Wspar­cie zespołu

 

1. Firma, z którą współpracujesz

Pod­sta­wo­wym czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym o tym, czy osią­gniesz suk­cesy budu­jąc swój biz­nes w ramach mar­ke­tingu sie­cio­wego jest Twój part­ner — firma, z którą współ­pra­cu­jesz. Firma ma ogromne zna­cze­nie ponie­waż od jej rze­tel­no­ści i sta­bil­no­ści będzie zale­żała moż­li­wość reali­za­cji Two­ich celów i zamierzeń.

Jako dys­try­bu­tor — repre­zen­tu­jesz w pew­nym sen­sie firmę. Warto więc być pew­nym czy poświę­casz swój czas i ener­gię współ­pra­cu­jąc z wła­ści­wym partnerem.

Jesteśmy dumni ze współpracy z Firmą Forever Living Products.

Ana­li­zu­jąc firmę warto wziąć pod uwagę kilka czynników:

– Jak długo firma działa na rynku? od 39lat.
– Kim są wła­ści­ciele? Rodzina ta sama od początku założenia.
– Czy jest zare­je­stro­wana w Pol­sce? Legalnie działa w Polsce i 160 krajach.
– Jakie pro­dukty są dostępne w ofer­cie? Codziennego użytku w branży zdrowie i uroda.
– Czy są już jakieś osoby odno­szące suk­cesy? Jest wiele osób odnoszących sukcesy od 30, 20, 15 i 2 lat.
– Czy firma jest nasta­wiona na wie­lo­let­nią dzia­łal­ność? Tak.
– Orga­ni­za­cja prawna spółki oraz ter­mi­no­wość rozliczeń. Firma rodzinna, przepływ gotówkowy lub przedpłaty co gwarantuje płynność finansową, wypłacalna i terminowa.

2. Pro­dukt

W mar­ke­tingu sie­cio­wym świet­nie spraw­dzają się pro­dukty, które speł­niają pewne okre­ślone warunki. Warto zazna­czyć, że nie każdy pro­dukt nadaje się do dys­try­bu­cji w ramach mar­ke­tingu sieciowego.

Warto, aby pro­dukt był:
– potrzebny w nie­mal każ­dym domu,
– wyso­kiej jako­ści,
– przy­stępny cenowo dla dużej grupy ludzi,
– codzien­nego użytku,
– zuży­walny (szybko rotujący)

produkty FLP 2

3. Plan marketingowy

Plan mar­ke­tin­gowy to innymi słowy plan Two­ich wyna­gro­dzeń, plan kariery. Dobry plan mar­ke­tin­gowy powi­nien naj­bar­dziej pre­mio­wać osoby, które wkła­dają w swoja pracę naj­wię­cej wysiłku i uzy­skują wymierne rezul­taty. Plan mar­ke­tin­gowy powi­nien ofe­ro­wać rów­nież nie­ogra­ni­czoną per­spek­tywę w zakre­sie roz­wi­ja­nia biz­nesu i gene­ro­wa­nia dochodu.

Plan marketingowy pozwala na szybkie zarabianie już w pierwszym miesiącu działalności w FLP.

Marża detaliczna 43% to cena hurtowa + 43% = cena detaliczna

Premia NDP 15%

Premia osobista 5 do 18%

Premia grupowa 3 do 18%

Premia Lidera 6% do 2%

Premie motywacyjne – finansowanie zakupu auta, domu, mieszkania, działki, zjazdy światowe w różnych miejscach globu (GLOBAL RALLY)

Udział w zyskach firmy (Profit Sharing)

4. Ty i twoja osobowość

O twoim suk­ce­sie decy­do­wać będzie przede wszyst­kim twoja oso­bo­wość i cechy cha­rak­teru. Pro­fe­sjo­nalny mar­ke­ting sie­ciowy, to biz­nes dla ludzi o otwar­tym umyśle.

Odpo­wiedz sobie na poniż­sze pyta­nia:
– Czy jesteś osobą otwartą na nowe infor­ma­cje?
– Czy lubisz nowe wyzwa­nia?
– Czy lubisz poma­gać innym ludziom?
– Czy lubisz uczyć się nowych rze­czy?
– Czy jesteś osobą o pozy­tyw­nym nasta­wie­niu?
– Czy posia­dasz wewnętrzną samo­dy­scy­plinę w działaniu?

To bar­dzo ważne pyta­nia. Odpo­wie­dzi na nie mają wiel­kie zna­cze­nie w kon­tek­ście
two­ich przy­szłych osią­gnięć w MLM.

5. Sys­tem pracy

Sama wie­dza, pro­dukt czy dosko­nały plan mar­ke­tin­gowy — nie wystar­czy. Aby w per­spek­ty­wie czasu odnieść suk­ces, trzeba przy­stą­pić do dzia­ła­nia. I wła­śnie w tym miej­scu poja­wia się sys­tem pracy. Musisz wie­dzieć co należy robić, jak robić oraz w jakiej kolej­no­ści. Jeśli pra­cu­jesz z zespo­łem, który ma spraw­dzony i prak­tyczny sys­tem pracy, to Twoje szanse na suk­ces znacz­nie wzrosną.

Musisz mieć opra­co­waną stra­te­gię zwią­zaną z wpro­wa­dza­niem do Two­jego zespołu kolej­nych osób, stra­te­gię budo­wa­nia struk­tury, stra­te­gię pracy z nowymi oso­bami w Two­jej gru­pie i orien­ta­cję w wielu innych bar­dzo istot­nych kwe­stiach. Jeśli nie masz dostępu od takiego spraw­dzo­nego sys­temu pracy, to nie­zwy­kle trudno będzie Ci stwo­rzyć spraw­nie funk­cjo­nu­jącą orga­ni­za­cję w MLM.

Success_Cycle2

6. Sys­tem szkoleń

Regu­larne, mery­to­ryczne i dobrze opra­co­wane szko­le­nia są fila­rem spraw­nie funk­cjo­nu­ją­cej i dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się struk­tury. W naszej gru­pie — każda nowa osoba, która roz­po­czyna współ­pracę otrzy­muje dostęp do sys­temu szko­le­nio­wego. Jest to wie­dza pro­duk­towa, wie­dza zwią­zana z roz­wi­ja­niem biz­nesu oraz szko­le­nia doty­czące pod­no­sze­nia wła­snych kom­pe­ten­cji. Szcze­gól­nie istotny jest spo­sób pro­wa­dze­nia nowego dys­try­bu­tora. Musi on wie­dzieć co robić, aby jego dzia­ła­nie było efek­tywne i przy­no­siło zapla­no­wane rezultaty.

Trzeba pod­kre­ślić, że szko­le­nia orga­ni­zo­wane przez lide­rów są naj­lep­szą formą trans­feru wie­dzy. Na szko­le­niach możesz zoba­czyć i poroz­ma­wiać z oso­bami, które już dotarły tam gdzie Ty chcesz się zna­leźć za jakiś czas. Są to prak­tycy biz­nesu, nie wykładowcy-teoretycy. Szko­le­nia pozwa­lają na szyb­kie pod­no­sze­nie swo­ich umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji. Im więk­szą masz wie­dzę, tym szyb­ciej rośnie twoja pew­ność sie­bie i tym łatwiej możesz osią­gać rezul­taty, któ­rych pragniesz.

Dla­tego zaczy­na­jąc budowę biz­nesu MLM warto zwró­cić uwagę na sys­tem wspar­cia, który otrzy­masz, a więc szko­le­nia i semi­na­ria. Już sam sys­tem edu­ka­cyjny w pro­fe­sjo­nal­nym mar­ke­tingu sie­cio­wym jest wiel­kim walo­rem pro­wa­dze­nia tej dzia­łal­no­ści. Bez sys­temu szko­le­nio­wego osią­gnię­cie suk­cesu jest nie­zwy­kle trudne.

7. Wspar­cie zespołu

Dzia­ła­jąc na wła­sną rękę, bez pomocy i wspar­cia grupy, z którą współ­pra­cu­jesz, możesz liczyć tylko na wła­sną wie­dzę i umie­jęt­no­ści. To bar­dzo ogra­ni­cza moż­li­wość odnie­sie­nia trwa­łego suk­cesu w budo­wie sieci. Nato­miast współ­pra­cu­jąc ze zgra­nym zespo­łem, możesz liczyć na pomoc pod­czas sta­wia­nia pierw­szych kro­ków w biz­ne­sie. To nie­zwy­kle istotne.

Prze­ciętna osoba może osią­gnąć tutaj świetne efekty jeśli potrafi współ­pra­co­wać z innymi i mądrze korzy­stać z pomocy osób ze struk­tury. Wielu ludzi, każ­dego dnia pod­pi­suje swoje umowy dys­try­bu­tor­skie z oso­bami, które nie mają poję­cia na temat pro­fe­sjo­nal­nej dzia­łal­no­ści w MLM, dla­tego też ich szanse na osią­gnię­cie więk­szych suk­ce­sów są nie­wiel­kie. Wpar­cie pro­fe­sjo­nal­nego zespołu jest klu­czowe dla Two­ich przy­szłych osią­gnięć. W biz­ne­sie MLM to lide­rzy kreują kolej­nych lide­rów i od tej reguły bar­dzo rzadko zda­rzają się wyjątki.

MBM Kraków 6

Pod­su­mo­wa­nie

Pierw­sze trzy filary suk­cesu uza­leż­nione są do firmy, z którą współ­pra­cu­jesz. Stąd tak ważny jest pro­fe­sjo­nalny i rze­telny part­ner, z któ­rym dłu­go­ter­mi­nowo możesz wią­zać swoje plany biz­ne­sowe. Nato­miast pozo­stałe cztery filary zwią­zane są z tym czy współ­pra­cu­jesz z wła­ściwą osobą i pro­fe­sjo­nal­nym zespo­łem, który jest zain­te­re­so­wany Tobą oraz tym, aby pomóc Ci zre­ali­zo­wać Twoje cele i ambi­cje — na zasa­dach part­ner­skich. Każdy z wymie­nio­nych czyn­ni­ków jest bar­dzo istotny.

Tworzymy rynek dla międzynarodowej firmy i jesteśmy profesjonalnym zespołem, dającym wsparcie naszym biznespartnerom. Zapraszamy, rozpocznij swój biznes już dziś.

Wypełnij tutaj aplikację za darmo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *